รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2553 เรื่อง “การพัฒนา Game –Based Learning ต้นแบบสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”
 
     รองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และในฐานะผู้ออกแบบ ควบคุมและพัฒนาผลงานการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ในผลงานเรื่อง “ การพัฒนา Game-Based e-Learning ต้นแบบสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ”เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น รางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษา ประจำปี 2553 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ในพิธีเปิดงาน “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2553 และพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ทั้งนี้ มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลจากผลงานอื่นๆด้วย ดังนี้ รศ.นพ. สิทธิพร บุณยนิตย์ (ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “ แผ่นข้าวจ้าวกรดห้ามเลือด ” ประจำปี 2553 ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) สมชาติ สุชัยธนาวนิช (รางวัลประกาศเกียรติคุณ ผลงานประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “ ขาตั้งกล้องสำหรับการถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ : สวนดอก 2” ประจำปี 2553 ด้านสังคมศาสตร์ สาขาการศึกษา)